Legislație

OUG nr. 74/2018 Pentru modificarea si completarea legii nr. 211/2011 Privind regimul deseurilor, a legii nr. 249/2015 Privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de Urgenta a guvernului Nr. 196/2005 Privind fondul pentru mediu

Culegere directive in domeniul salubrizarii 2010.pdf

Directiva consiliului 1999/31/CEE privind rampele de gunoi.pdf

Hotarare 210 28-02-2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar îndomeniul protecţiei mediului.pdf

Hotarare 1061 10-09-2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.pdf

Hotararea 349 21-04-2005 privind depozitarea deşeurilor.pdf

Hotararea 855_13-08-2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.pdf

Hotararea 856_16-08-2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv
deşeurile periculoase.pdf

Hotararea 1132_18-09-2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.pdf

Lege 32_30-06-2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.pdf

Lege 246_18-07-2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.pdf

Legea 51_08-03-2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice.pdf

Legea 101_25-04-2006 serviciului de salubrizare a localităţilor.pdf

Legea 211_15-11-2011 privind regimul deşeurilor.pdf

Legea 213_17-11-1998 privind bunurile proprietate publică.pdf

Legea 215_23-04-2001 administraţiei publice locale.pdf

Legea 273_29-06-2006 privind finanţele publice locale.pdf

Ord 1281_16-12-2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.pdf

Ord. de urgenta 198_22-12-2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.pdf

Ordin 109_09-07-2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.pdf

Ordin 111_09-07-2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor.pdf

Ordin 794_06-02-2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.pdf

Ordin 82_09-03-2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor.pdf

Ordin 95_12-02-2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri (actualizat până la data de 27 noiembrie 2012*).pdf

Ordin 344_16-08-2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură.pdf

Ordin 578_06-06-2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru
mediu.pdf

Scroll to top